Nieuws uit Landweert

Verslag Bewonersavond 21 oktober

maandag 2 november 2015

Verslag bewonersavond van Landweert, georganiseerd door het wijkplatform en het wijkteam, woensdag 21 oktober 2015  

 

De bewonersavond  van woensdag 21 oktober werd  bezocht door ca. 40 personen uit wijk Landweert.  

 

Bij binnenkomst konden bezoekers, net als de vorige keer, meteen hun voorkeur kenbaar maken voor de onderwerpen die konden worden opgepakt, samen met het wijkteam.  Daarbij passeerden zij diverse  statafels met informatie van  bijvoorbeeld  de werkgroep hondenpoepoverlast en “Landweert Leeft”.  Beide organisaties hebben tijdens deze bijeenkomst de bewoners bijgepraat over hun activiteiten en het belang ervan.

 

Na het tellen van de stickers bleek dat de volgende initiatieven in de komende periode zullen worden opgepakt door bewoners van Landweert in samenwerking met het wijkteam:

 

 • Het aanpakken van de overlast door het afval bij de Plus.
 • Het probleem van overlast door jeugd bij de Latyrus.
 • Overlast van kattenpoep bij Zwanenbloem maar ook elders in de wijk.

 

 • Daarnaast kwam naar voren dat het probleem van parkeer-  cq. verkeersoverlast bij Pastinaak al de aandacht van het wijkplatform en het wijkteam  heeft. Samen met bewoners van deze straat wordt dit opgepakt.

 

De positieve punten die naar voren kwamen in de interviews de afgelopen periode

 

 • Gezellig en fijn wonen in een rustige wijk
 • Leuk contact met buren
 • De Brunch van Landweert Leeft
 • Een 8!

 

Een overzicht van alle opgehaald verbeterpunten:

 

Groen:

 • veel groenafval op de stoepen
 • bomen kappen en herplanten Smakterveldweg (inritten komen omhoog)

Verkeer/ Veiligheid

 • extra verlichting aan achterkant huizen Akelei thv.  Het speelveld i.v.m. onveilig gevoel
 • bordje ‘fietspad’ plaatsen thv. Akelei bij de ingang van het tunneltje
 • groenstrook achter Vossestaart is open toegankelijk voor iedereen én er worden vaak honden uitgelaten. Geeft een onveilig gevoel voor de bewoners. Dit stukje aanpakken.
 • overlast verkeer op de Pastinaak. Evt. eenrichtingsweg maken

Parkeren:

 • meer parkeerplaatsen Kruisdistel (thv.  nr.  13)
 • parkeeroverlast Pastinaak

Afval:

 • overlast zwerfafval in het tunneltje thv. Akelei
 • overlast illegaal huisvuil naast de terminals thv.de appartementen Bolderik
 • veel afval bij ondergrondse containers Plusmarkt
 • glascontainer bij Plusmarkt geeft veel lawaai
 • overlast kattenpoep Zwanenbloem

Openbare ruimte:

 • fietspad van Smakterveldweg t/m Rosmolenbaan verharden én verlichten

Jeugd:

 • overlast jeugd bij bankje Lathyrus
 • vaak agressief gedrag bij aanspreken jeugd

 

Verder was er een terugkoppeling van initiatieven die tijdens de bewonersavond van 10 juni gekozen werden, namelijk: 

 

1.

Het realiseren van een stoere speelplaats voor kinderen vanaf een jaar of 8 (terugkoppeling vindt plaatst tijdens de eerstvolgende bewonersavond)

2.

Het realiseren van een zebrapad bij de Montessorischool – Vingerhoedskruid (stand van zaken is toegelicht, dit krijgt zijn vervolg)

3.

De overlast door afval op diverse plekken in de wijk aanpakken.

A.

Rondom straat de Lelie: parkeerproblemen oplossen, de nadelen van  het voetbaltrapveld voor de omwonenden van de Lelie aanpakken.

B.

Dhr. Everaerts deed verslag van diverse zaken rondom Koninginnekruid die aan de orde kwamen:

Zoals afgesproken is er een Prullenbak  geplaatst.

Een grote berg illegaal gestort zwart zand is opgehaald door de gemeente. Vervolgens heeft weer iemand illegaal zand gestort......

Er is aansluiting gezocht en gevonden bij het project:  Trots op onze wijk “TOOS” . Daardoor wordt straks de jeugd betrokken en gaat meehelpen zwerfafval op te ruimen.

De ballenvangers bij het speelveld worden verhoogd waardoor verwacht wordt dat de overlast, bezorgt door jeugd die dingen/zaken vernielen bij het terughalen van ballen op garages en tuinen,  zal verminderen.

Er is nog niets vernomen van PLUS Guido v Dijck over mogelijkheden van plastic zakjes automaten.  Dit heeft overigens overlap met activiteiten van de werkgroep hondenpoepoverlast.

Hij doet verslag van een gesprek met politieman Harold Jacobs.

Een bankje in deze buurt werd nl. vernield door brandstichting. Dit bankje zou hufterproof zijn, maar dat viel tegen.....

Aangegeven wordt: men mist de boa’s politie handhaving jongerenwerkers om te doen wat ze zouden moeten doen....ook bij hondenpoepoverlast.

Harold Jacobs  gaf aan dat er wel degelijk aandacht is voor genoemde overlast. Hij benadrukt het belang van melding doen als zich problemen voordoen.

 

De volgende keer bij de bewonersavond is er een presentatie door de jongerenwerkers van Synthese aldus Hakan Ortak van deze organisatie.  Bij de formatie jongerenwerkers is  bezuinigd. Hij verwijst ook naar de gewijzigde taakverdeling tussen jongerenwerkers, straatcoaches en politie die dit probleem deels moet oplossen.

 

De werkgroepen rondom Lathyrus en Koninginnekruid zouden gezamenlijk kunnen optrekken en dat gaat gebeuren/wordt uitgewerkt.

4.

Het laseren bij het Kroonkruid, om te kijken  of er te hard of hóe hard er gereden wordt.

Harold Jacobs geeft aan dat het te hard rijden bij Kroonkruid en Christoffel een vervolg krijgt, waarbij samengewerkt wordt met bewoners en Smile Landweert.

 

Een overzicht van lopende zaken in de afgelopen periode/quick wins:

 • wijkagent heeft bemiddeld in discussie tussen 2 bewoners n.a.v.  verkoop van een product via internet
 • afval Aronskelk opgepakt door BOA
 • overlast beplanting bij Bolderik wordt om de drie jaar gesnoeid
 • illegaal afval achterkant Akelei thv. het speelveldje. Opgepakt door de BOA’s
 • overlast buurtbewoner i.v.m. ongedierte en geluidsoverlast. Opgepakt door de wijkagent
 • verkeerssituatie Montessorischool. In behandeling bij de werkgroep
 • BS Kruudwis en Montessori gaan aan de slag met het project Toos (Trots Op Onze Straat); kinderen gaan 1x per maand zwerfvuil ophalen rondom de school
 • i.o.v. Wonen Limburg ongeveer 10 achterpaden laten opruimen i.v.m. illegaal afval
 • hardrijden Zwanenbloem. In behandeling bij Smile Landweert
 • overlast hondenpoep Zilverschoon. In behandeling bij Werkgroep Hondenoverlast Landweert
 • plaatsen prullenbak voor hondenpoep op kruising Zilverschoon/ Zwanenbloem. In behandeling bij Werkgroep Hondenoverlast Landweert
 • putten op de Smakterveldweg lopen slecht af. Bewoner in contact gebracht met Gemeente
 • onkruid bij Natuurbelevingstuin. Bewoner meldt dit zelf bij de Gemeente
 • geluidsoverlast bewoner Wolfskers. In behandeling bij BOA en Politie
 • Snelheid en sluiproute Zwanenbloem. In behandeling bij Smile Landweert, bewoners en Politie
 • bewoners hebben rondom de Hoge Hoed alles opgeschoond (groen en afval)
 • overlast van scooters op fietspad Zwanenbloem. In behandeling bij Smile Landweert
 • overlast hondenpoep achterkant speelveldje Akelei. Opgepakt door Werkgroep Hondenpoep Landweert
 • overlast grote aanloop in een woning en achterlaten van afval. Opgepakt door de wijkagent
 • Kruisdistel stankoverlast van rioolputje. Bewoner meldt dit zelf bij de gemeente
 • hardrijden Vossestaart thv nr 1 en 24 (gedurende de gehele dag). In behandeling bij Smile Landweert en Politie
 • hardrijden in de Kruisdistel. In behandeling bij Smile Landweert en Politie
 • plaatsen lantaarnpaal speelveldje bij Pastinaak. In behandeling bij BOA
 • overlast jeugd bij bankje Lathyrus. In behandeling bij jongerenwerk/ straatcoach en Politie
 • bebording snelheid Zwanenbloem slecht zichtbaar. Struiken worden gesnoeid
 • Straatnaambord Zwanenbloem wordt geplaatst. In behandeling bij gemeente
 • kruising Morgenster- Kroonkruid; Groenstrook wordt verwijderd i.v.m. het slechte zicht
 • onveilige oversteek Morgenster-Kroonkruid; struik wordt verwijderd en vervangen door trottoirtegels zodat recht oversteken mogelijk wordt
 • bewoner doorverwezen naar gezinscoach
 • preventieve signaalfunctie wijkteamlid bij een MET GGZ cliënt om crisissituatie te voorkomen
 • jonge bewoner doorverwezen naar ‘jongeren coaching project’ van Wonen Limburg
 • voormalig zorgmijder is maatwerkvoorziening verleend door WMO
 • oriënterend gesprek aangegaan met enkele jongeren uit de wijk om hulpvragen helder te krijgen. In behandeling bij wijkteam
 • twee bewoners doorverwezen naar MEE en Synthese voor ondersteuning naar werk en wonen
 • individuele begeleiding door MET GGZ ingezet voor bewoner
 • drie zorgvragen uit de wijk in behandeling genomen door zorginstanties
 • verwaarlozing tuin Kamgras opgepakt door bewoner en Wonen Limburg
 • verwaarlozing voortuin bewoner Bolderik opgepakt door bewoner en  Wonen Limburg
 • verschillende tuinen aangepakt. Bewoner in samenwerking met Wonen Limburg en MET GGZ
 • bij ongeveer 10 bewoners problemen rondom meerdere leefdomeinen opgepakt en
 • hulp ingezet voor jonge bewoner met geestelijke beperking

 

 

De volgende  bewonersavond vindt plaats in 2016.

Deze datum wordt zo snel mogelijk bekend gegeven.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert