Nieuws uit Landweert

Verslag bewonersavond van Landweert, georganiseerd door het wijkplatform en het wijkteam, woensdag 17 februari 2016

vrijdag 4 maart 2016

De bewonersavond  werd  bezocht door ca. 40 personen uit wijk Landweert.  

Bij binnenkomst konden bezoekers, zoals gebruikelijk, hun voorkeur kenbaar maken voor de onderwerpen die konden worden opgepakt, samen met het wijkteam.  Daarbij passeerden zij statafels met informatie van  bijvoorbeeld  “Smile” en de Speelgoedbank.  

Tijdens de bewonersavond zijn er een drietal presentaties gehouden:

1.Leraren van basisschool De Kruudwis informeerden de wijk  over de nieuwe aankleding van het schoolplein. ’s Avonds kunnen hier kinderen uit de buurt gebruik van maken.

2.Project Brug in de Wijk:  informatie(ter inspiratie) over een initiatief in wijk ‘t Brukske om allochtonen en autochtonen in de wijk (maar ook daarbuiten) met elkaar in contact te brengen en  alle bewoners van ’t Brukske de weg naar het nieuwe wijkcentrum te laten vinden.

3.Plus Guido en Judith van Dijck spraken ons bij over ontwikkelingen bij de supermarkt. Er is alles aan gedaan om zo veel mogelijk problemen bij het laden en lossen, afvaloverlast bij de containers , en parkeerproblemen ontstaan door klanten van Plus in de nabijheid van de winkel  op te lossen. Plus heeft nog steeds plannen om t.z.t. uitbreiding te realiseren via de start van een kookstudio, waar ook ’t Stekske gebruik van zou kunnen maken. Een exact tijdstip waarop deze plannen uitgevoerd gaan worden,  is  echter nog niet bekend.

 

Een overzicht van alle opgehaalde verbeterpunten tijdens de interviews van het wijkteam bij de koffietent: 2 november en 14 december bij de Plus, 11 januari bij de Boterbloem en 20 januari bij Samen aan Tafel in ‘t Stekske

 

Uitbreiding aantal parkeerplaatsen bij Kleefkruid. Hiervoor werden  door de aanwezige bewoners 2 stickers geplakt. Er waren ook geen bewoners die zich opgaven om hier aan mee te werken, waardoor dit punt vervalt.

 

Verbeteren onveiligheid voor voetgangers bij het voetpad Fluitekruid. Hier werden 22 stickers geplakt. Er start een werkgroep die dit gaat oppakken.

 

Het plaatsen van een trampoline op de Walstro. 12 stickers: maar geen bewoners die deze prioriteit mee willen oppakken. Daardoor vervalt dit punt.

 

Meer activiteiten voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Ook hier gaf zich niemand op om dit op te pakken. Degene die dit heeft aangemeld zal in contact gebracht worden met de wijkvereniging om de bezien wat mogelijk is.

 

Ook was er een terugkoppeling van initiatieven die tijdens de bewonersavond van 15 oktober gekozen werden, namelijk: 

 • Het aanpakken van de overlast door het afval bij de Plus (ook in de presentatie van Plus kwam dit naar voren).
 • Het probleem van overlast door jeugd bij de Latyrus. Door het koude weer  zijn er op dit moment weinig problemen. Met de werkgroep wordt bekeken of het mogelijk is om buurtpreventie te starten.
 • Overlast van kattenpoep bij Zwanenbloem maar ook elders in de wijk. Er volgt nog een individueel contact met de melder van het probleem.
 • Afval dat gestort wordt bij de Lelie achter de schutting. De wijkagent van Landweert neemt dit op met de melder.
 • Probleem van afval- parkeer-  cq. verkeersoverlast bij Pastinaak blijft de aandacht van het wijkplatform en het wijkteam  houden. In goed overleg met Plus en de bewoners van deze straat wordt hier op dit moment aan gewerkt.

 

De positieve punten die naar voren kwamen in de interviews de afgelopen periode

 

 • Walstro een hele leuke straat. Zelfs meegedaan aan de verkiezingen ‘de leukste straat van Nederland’.
 • Rustig en fijn wonen.
 • Goed contact met de buurt.
 • Bewoner voelt zich veilig in de wijk.
 • Buren helpen elkaar bij o.a. ziekte (eten brengen).
 • Leuke activiteiten in de wijk, zoals de bingoavond.
 • Veel politie gezien in de wijk rondom vuurwerk probleem. Dat voelt goed.
 • Blij met meer parkeervakken die er gaan komen in de Boterbloem.
 • Kinderen zijn blij met de meidenavond in ’t Stekske.
 • Kinderen vinden de disco leuk.
 • Jaarlijks straatfeest Kleefkruid.
 • Groenstroken worden netjes bijgehouden.

 

Cijfer voor de wijk: een 8+

 

Een overzicht van lopende zaken in de afgelopen periode, zgn. quick wins:

 • 3 nieuwe afvalbakken geplaatst in de wijk in samenwerking met Werkgroep Hondenpoepoverlast Landweert (bij Zevenblad en Kruudwis)
 • Verschillende afvalbakken in de wijk worden binnenkort verplaatst in samenwerking met Werkgroep Hondenpoepoverlast Landweert.
 • Hekwerk geplaatst, i.v.m. veiligheid,  in een paadje tussen Zwanenbloem en Zilverschoon.
 • Melding hondenpoepoverlast Lathyrus, Lupine, Kruidenlaan, Zilverschoon en Kaardebol. In behandeling bij Werkgroep Hondenpoepoverlast Landweert
 • Overlast van de honden van buurtbewoner. Opgepakt door de BOA. Bewoner heeft waarschuwing ontvangen
 • Overlast loslopende hond in de wijk. Eigenaar is aangesproken door BOA en heeft een waarschuwing ontvangen.
 • Zebrapaden bij de Plusmarkt en net om het hoekje op de Kruidenlaan onveilig. Automobilisten verlenen geen voorrang. In behandeling bij Smile Landweert i.s.m. de wijkagent.
 • Melding van illegaal vuurwerk afsteken, gemeld bij wijkagent.
 • Overlast m.b.t. jeugd op schoolplein van BS De Klimboom. Opgepakt door straatcoaches. Vanaf 20 uur geen jeugd meer toe laten op het schoolplein.
 • Meiden (16 en 17 jaar) voelen zich in de avond niet veilig. O.a. in de buurt van Plusmarkt, Het Blauwe Honk en het rode fietspad. Melding gemaakt bij de wijkagent en de jongerenwerkers.
 • Veel onrust en afval door hangjeugd bij Kruidenlaan/ Aronskelk. Gemeld bij wijkagent en jongerenwerkers.
 • Twee meiden willen graag meedenken over nieuwe/ andere  activiteiten bij jongerencentrum The B. In behandeling bij het wijkteam.
 • Veel bewoners geïnformeerd over het maken van meldingen (hoe en waar) m.b.t. de openbare ruimte.
 • Veel bewoners geïnformeerd over activiteiten in de wijk.
 • Overlast m.b.t. vermoedelijke verkoop van verdovende middelen. Wijkagent heeft diverse postacties uitgevoerd.
 • Geluidsoverlast van buren. In behandeling bij Wonen Limburg.
 • Verkeerssnelheid op de Boterbloem is hoog. In behandeling bij Smile Landweert i.s.m. de wijkagent.
 • Bewoners in contact gebracht met Montessorischool m.b.t. verkeersproblemen rondom de school.
 • Snelheid Zwanenbloem en Aronskelk in behandeling bij Smile Landweert i.s.m. de wijkagent.
 • Bebording 30 km zone (Rosmolenbaan) was slecht zichtbaar i.v.m. begroeiing. Is afgehandeld door de gemeente.
 • Smile Landweert en wijkagent hebben verschillende controles uitgevoerd in de wijk (verlichting en snelheid).
 • Onveiligheidsgevoel neemt toe in de avond en nacht, in de omgeving Kogeldistel. Enkele personen zijn in beeld gebracht en buurt is geïnformeerd door wijkagent.
 • Bomen op de Kleefkruid verwijderen en nieuwe terug planten. In behandeling bij de gemeente Venray.
 • Bewoner geholpen en doorverwezen m.b.t. melding groenonderhoud

Vanuit zorg:

 • Ondersteuning gezin rondom werk en medische problemen.
 • Informatie gegeven aan meerdere bewoners rondom thema’s wonen, indicaties, hulpmiddelen, info over beperking.
 • Bewoners in contact gebracht met Buren Helpen Buren.
 • N.a.v. zorgvraag gezin in contact gebracht met gezinscoach.
 • Gezin begeleidt naar juiste hulpinstantie.
 • Contact en samenwerking met bassischool n.a.v. zorgelijke signalen van een gezin.
 • Gezin kortdurend ondersteunt in contacten met instanties.
 • N.a.v. zorgmeldingen met enkele bewoners in gesprek geweest.
 • Bewoner krijgt ondersteuning bij tuinonderhoud.
 • Bewoner doorverwezen naar het Eetpunt Landweert.
 • Bewoner gaat nu 2x per week naar dagvoorziening.
 • Bewoner vraagt ondersteuning voor hulp bij verhuizen om dichterbij haar zoon te wonen.
 • Eenzame bewoonster op leeftijd; buurtbewoners gaan in wisselende samenstelling op visite bij bewoonster.
 • Diverse casussen m.b.t. sociale problematiek in de wijk. Wijkagent heeft dit opgepakt met hulpverleners.
 • Burenconflict i.v.m. overlast honden. Wonen Limburg en wijkagent in gesprek met bewoners. Duidelijke afspraken gemaakt.
 • Burenconflict i.v.m. overlast honden. Bewoners willen niet in gesprek. Buurtbemiddeling ingeschakeld.
 • Een netwerkgroepje oprichten voor moeders met autistisch kind (samen activiteiten doen en elkaar helpen). In behandeling bij het wijkteam.

 

 

De volgende bewonersavond in Landweert is op 15 juni a.s. 

Foto 2 bewoneravond Landweert 17 februari 2016 Foto 3 bewoneravond Landweert 17 februari 2016 Foto 4 bewoneravond Landweert 17 februari 2016
Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert